پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1392/05/132900
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1382/01/252000