پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1392/05/132900
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1382/01/252000