يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1372تامين اجتماعي0کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1395/05/13900
1372تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1393/09/05700
1372تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1392/05/13600
1372تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1391/08/08420
1372تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1390/06/30300