شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1371تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1393/09/05800
1371تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1392/05/13700
1371تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1391/08/08500
1371تامين اجتماعي70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1390/06/30350