پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8133تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/06/242270000
8133تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/06/242270000
8133تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/03/202630000
8133تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/03/052630000
8133تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1392/07/012341000