دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/12/091450000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/03/201770000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/03/051770000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1392/07/011590000