يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/12/091450000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/03/201770000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/03/051770000
13254تامين اجتماعي90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1392/07/011590000