پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7095تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/05/131400
7095تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1391/12/211000