سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7095تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/05/131400
7095تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1391/12/211000