شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5560تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/05/132500
5560تامين اجتماعي90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1391/12/211750