سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1394/08/079000
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1394/06/177200
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1394/03/209000
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1394/03/179000
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1393/10/067200
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/12/036000
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/05/135600
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/12/213500
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/10/033500
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/05/213500
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/02/183800
2497تامين اجتماعي70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/11/013550