شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1394/07/25108000
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1394/06/14120000
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1393/11/05120000
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1392/05/12111500
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1391/10/2755800
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1391/10/2055800
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1391/02/2349000
4339تامين اجتماعي90کپسول - تاليدوميد - 100mg1390/04/1849000