شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1394/03/191680000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1394/03/112100000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/08/010
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/03/202100000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/07/032100000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/07/014400000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/05/292100000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/05/222315000
5950تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1391/10/171500000