شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1395/05/12750000
5949تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/08/010
5949تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/06/24750000
5949تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/05/26750000
5949تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/03/201120000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/02/171120000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/07/03980000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/07/011730000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/05/29980000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/05/22988000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/02/04700000
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1391/12/27495823
5949تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1391/10/20700000