چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/11/21210000
6532تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/08/010
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/08/05210000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/06/24170000
6532تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/06/24170000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/03/20210000
6532تامين اجتماعي86کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/03/20240000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/02/17240000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/07/03210000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/07/01318100
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/05/29210000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/05/22360000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/01/31143000
6532تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1391/10/13150000