يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/03/2060000
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/02/1760000
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1392/07/0363500
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1392/07/0179100
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1392/05/2263500
7384تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1392/02/0242000