دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/06150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/010
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/20150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/05150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/08161794
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/02161794