چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/06150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/010
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/20150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/05150000
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/08161794
3431تامين اجتماعي70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/02161794