چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1239تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1394/07/062150
1239تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1392/05/131900
1239تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1391/12/211350
1239تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1391/07/191100
1239تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1390/07/23900