جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1982تامين اجتماعي0کپسول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg1392/07/230
1982تامين اجتماعيکپسول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg1391/01/05720