شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1223تامين اجتماعي70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1393/12/262200
1223تامين اجتماعي70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1392/05/131900
1223تامين اجتماعي70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1391/12/211350
1223تامين اجتماعي70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1390/02/261000