شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2203تامين اجتماعي70کپسول - تئوفيلين - 200mg SR1392/05/131900
2203تامين اجتماعي70کپسول - تئوفيلين - 200mg SR1390/06/30440