شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1393/10/06950
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1392/05/13850
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/12/21600
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/07/19500
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1390/06/30360