چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1393/10/06950
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1392/05/13850
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/12/21600
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/07/19500
1207تامين اجتماعي70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1390/06/30360