پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1941تامين اجتماعي70کپسول - تستوسترون آندکانوات - 40mg1394/04/140
1941تامين اجتماعي70کپسول - تستوسترون آندکانوات - 40mg1392/07/2319000
1941تامين اجتماعي70کپسول - تستوسترون آندکانوات - 40mg1392/07/2319000
1941تامين اجتماعي70کپسول - تستوسترون آندکانوات - 40mg1392/05/1314000
1941تامين اجتماعي70کپسول - تستوسترون آندکانوات - 40mg1390/09/2710000