جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2084تامين اجتماعي90کپسول - تاکروليموس - 5mg1392/04/3120000
2084تامين اجتماعي90کپسول - تاکروليموس - 5mg1391/10/172000