چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2083تامين اجتماعي85کپسول - تاکروليموس - 1mg1394/07/2541000
2083تامين اجتماعي96کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/11/0555000
2083تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/03/2031000
2083تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/03/2031000
2083تامين اجتماعي94کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/04/0177000
2083تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/03/0531000
2083تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 1mg1392/04/318000
2083تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 1mg1391/10/184000