چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5804تامين اجتماعي90کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1394/07/2534000
5804تامين اجتماعي93کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/11/0545000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/2117000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/2017000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/2017000
5804تامين اجتماعي93کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/04/0149000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/0517000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1392/04/314000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1391/11/212000
5804تامين اجتماعي100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1391/10/132500