سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1395/04/094400000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1394/07/254750000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1394/05/244666667
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/08/010
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/265300000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/03/204700000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/265300000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/03/054700000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1392/07/085059000
7804تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1392/07/025059000