دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1395/04/092200000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1394/07/252375000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1394/06/142500000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1394/05/242500000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/05/262645000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/03/202350000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/05/262645000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/03/052350000
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1392/07/082528500
9753تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1392/07/022528500