دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1395/04/091100000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1394/07/251188000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1394/06/141300000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1394/05/241300000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/05/261320000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/03/201180000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/05/261320000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/03/051180000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1392/07/081267000
9988تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1392/07/021267000