چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2738تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1392/05/136300
2738تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1391/12/214500
2738تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1390/06/273700