دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2000تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1392/05/134900
2000تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1391/12/213500
2000تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1390/06/272900