جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1999تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1392/05/133500
1999تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1391/12/212500
1999تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1390/06/271900