جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/05/132100
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1391/12/211500
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1390/06/271100