شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/05/132100
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1391/12/211500
1998تامين اجتماعي70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1390/06/271100