چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1103تامين اجتماعي0کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1395/06/013500
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/08/203000
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/05/132500
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/12/211800
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/09/261500
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/05/211250
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1390/06/271000