جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/08/203000
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/05/132500
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/12/211800
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/09/261500
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/05/211250
1103تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1390/06/271000