يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/08/202000
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/05/131700
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/12/211200
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/09/261000
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/05/21730
1101تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1390/06/27580