چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/08/103700
1891تامين اجتماعي79کپسول - ريباويرين - 200mg1393/08/010
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/08/010
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/03/203700
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/03/203700
1891تامين اجتماعي79کپسول - ريباويرين - 200mg1393/04/016000
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/03/053700
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1392/05/133350
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1391/05/161700
1891تامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1390/07/261800