سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1395/04/09170000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/08/010
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/03/20160000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/03/05160000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1392/07/0176000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1392/05/3076000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1391/11/0975000
1055تامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1390/11/1075000