پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1017تامين اجتماعي70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1392/05/13900
1017تامين اجتماعي70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/12/21300
1017تامين اجتماعي70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/05/21260
1017تامين اجتماعي70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1390/06/27200