دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
993تامين اجتماعي70کپسول - فني توئين - 100mg1392/05/131000
993تامين اجتماعي70کپسول - فني توئين - 100mg1391/12/21700
993تامين اجتماعي70کپسول - فني توئين - 100mg1391/09/26550
993تامين اجتماعي70کپسول - فني توئين - 100mg1390/06/27250