چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
984تامين اجتماعي70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/09/2835000
984تامين اجتماعي70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/05/1941000
984تامين اجتماعي70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/02/2080000
984تامين اجتماعي70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1390/11/196900