چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1714تامين اجتماعي70کپسول - پني سيلامين - 250mg1392/06/1011000
1714تامين اجتماعي70کپسول - پني سيلامين - 250mg1391/10/275700
1714تامين اجتماعي70کپسول - پني سيلامين - 250mg1390/10/115000