يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1394/08/061700
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1392/11/081400
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1392/05/131300
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1391/12/21800
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1391/03/23650
931تامين اجتماعي70کپسول - امپرازول - 20mg1389/03/17544