پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
902تامين اجتماعي70کپسول - نيفديپين - 10mg FC1393/09/05600
902تامين اجتماعي70کپسول - نيفديپين - 10mg FC1392/05/13500
902تامين اجتماعي70کپسول - نيفديپين - 10mg FC1390/02/28250