جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1755تامين اجتماعي85کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1394/05/2417000
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1394/05/248500
1755تامين اجتماعي94کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/08/010
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/08/1017000
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/03/206000
1755تامين اجتماعي94کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/04/0117000
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/08/017500
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/04/3112500
1755تامين اجتماعي100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1389/11/075500