سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
849تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 200mg1394/03/2430000
849تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/1557000
849تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/04/2125000
849تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 200mg1391/08/287350
849تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 200mg1390/09/196000