شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
848تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 100mg1393/06/1818000
848تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 100mg1392/01/206200
848تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 100mg1391/08/086550
848تامين اجتماعي70کپسول - مگزيلتين - 100mg1389/10/015308