دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
794تامين اجتماعي70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1394/08/06750
794تامين اجتماعي70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1392/05/14660
794تامين اجتماعي70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/12/21350
794تامين اجتماعي70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/05/21300
794تامين اجتماعي70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1390/06/27250